Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden consumenten P.One webshop.


Vestigingsadres:

P.One

Parade 30

5911 CC Venlo

BTW-ID: NL001842899B12

Rekening: ING IBAN: NL44INGB0008701777, BIC: INGBNL2A,

ten name van P.One, o.v.v. bestel(ling)code en e-mailadres.

P.One is ingeschreven in het register van de Kamers Van Koophandel te Venlo onder nummer 12041843.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie P.One webshop producten levert en/of diensten verricht.

1.2 Opdrachtnemer: P.One webshop, gevestigd te Venlo.

1.3 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen P.One webshop en Opdrachtgever tot stand komt evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Producten: Alle zaken, waaronder begrepen documentatie, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

1.5 Order, bestelling, opdracht: Iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van P.One webshop en op alle met P.One webshop aangegane overeenkomsten.

2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 P.One webshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.4 Met het gebruik van de internetsite van P.One webshop en/of het doen of plaatsen van een order, bestelling of opdracht aanvaardt de Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.5 Deze algemene leveringvoorwaarden worden op aanvraag verstrekt.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van P.One webshop zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft P.One webshop het recht dit aanbod binnen 5 dagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen. De reden van de herroeping zal bekend worden gemaakt aan de opdrachtgever.

3.2 De overeenkomst komt tot stand, door het plaatsen van een schriftelijke (e-mail) of elektronische (via de internetsite) bestelling, dan wel opdracht bij P.One webshop en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door P.One webshop d.m.v. een toegezonden orderbevestiging naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

3.3 De Opdrachtgever en P.One webshop komen nadrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden van artikel 3.2 is voldaan.

3.4 Alle opgaven (producten) van P.One webshop van kleuren en materialen van producten zijn met zorg gedaan, toch zouden er zich ter zake kleine afwijkingen kunnen voordoen in bijvoorbeeld kleur of, bij handgemaakte artikelen, in vorm. P.One webshop is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 4. Levering en leveringstermijnen

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd, doch pas na het voldoen van de betaling van Opdrachtgever aan P.One webshop. Zodra de volledige betaling van Opdrachtgever aan P.One webshop door P.One webshop ontvangen is, zal de bestelling de volgende werkdag worden verzonden. Betalingen kunnen worden voldaan door een vooruitbetaling of IDeal betaling.

4.2 De door P.One webshop opgegeven aflevertermijnen zijn indicatieve, zijnde niet fatale termijnen. P.One webshop zal deze termijnen zo veel als mogelijk in acht nemen en uiterlijk leveren binnen 30 dagen (na ontvangst betaling). Indien deze termijn door omstandigheden niet haalbaar is zal de opdrachtgever geïnformeerd worden en zal er een alternatief geboden worden. De opdrachtgever mag in dit geval zijn opdracht kosteloos annuleren.

4.3 P.One webshop is gerechtigd de nakoming van diens verplichting op te schorten, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen aan P.One webshop heeft voldaan.

4.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant word besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door P.One webshop per e-mail worden gemeld. Leveringen geschieden uiterlijk binnen 30 dagen.

4.5 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan P.One webshop kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.

4.6 P. One webshop is niet aansprakelijk voor de verstuurde orders. Opdrachtgever heeft twee verzend keuzes; namelijk standaard verzenden en aangetekend (verzekerd) verzenden. Bij de eerste optie (standaard verzenden) ligt het risico geheel bij opdrachtgever, bij de tweede optie (aangetekend verzekerd verzenden) is het verzendrisico afgedekt. De kosten hiervoor zijn aangegeven op de website.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bijkomende kosten komen separaat ten laste van opdrachtgever de kosten van verzending en verpakking welke apart worden aangegeven in de orderbevestiging op de website welke later ook per e-mail aan de klant wordt verstuurd.

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Waarbij te allen tijde geldt: op=op. Deze vermelding staat boven aan desbetreffende pagina met aanbiedingen op de website.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Bij bestellingen op de website kan worden betaald met behulp van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

6.2. P.One webshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt op de website.

6.3 Wanneer opdrachtgever kiest voor een vooruitbetaling via overschrijving, dient Opdrachtgever deze betaling binnen 30 dagen te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is P.One webshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7. Ruilen en herroepingrecht

7.1 De Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

7.2 De Opdrachtgever heeft het recht zonder boete of opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het/ de product(en) in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling is verbroken. Indien de Opdrachtgever gebruik wil maken van Artikel 7 van deze voorwaarden, dient de Opdrachtgever P.One webshop dit schriftelijk of elektronisch mede te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak ten opzichte van P.One webshop.

7.2.1 Producten die volledig of gedeeltelijk in het lichaam gedragen worden, zoals o.a. oorbellen en piercingsieraden etc., kunnen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden. Ongeacht of de producten al dan niet, daadwerkelijk gedragen zijn.

7.2.2 Producten die in opdracht van Opdrachtgever speciaal vervaardigd of besteld zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

7.3 Indien de Opdrachtgever van het herroepingrecht zoals vermeld in Artikel 7 lid 2 het bovenstaande lid, gebruik wil maken, dient de opdrachtgever dit eerst schriftelijk en/of elektronisch aan P.One webshop kenbaar te maken. Na bevestiging van P.One webshop, kan het Opdrachtgever gebruik maken van het herroepingrecht van artikel 7.

7.4 Indien de Opdrachtgever van het herroepingrecht zoals vermeld in het bovenstaande lid gebruik heeft gemaakt en het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en deugdelijk verpakt aan P.One webshop retour heeft gezonden, dan draagt P.One webshop zorg voor de terugbetaling (binnen 30 dagen) van het door de Opdrachtgever aan P.One webshop betaalde, exclusief eventueel betaalde verzendkosten.

7.5 De kosten voor het terugzenden van het/ de product(en) zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voldoet Opdrachtgever niet aan deze verplichting behoudt P.One webshop zich het recht de retour gezonden order niet te accepteren, dan wel kosten in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag inclusief €7,50 behandelingskosten.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat pas op de Opdrachtgever over, nadat de Opdrachtgever al het geen aan P.One webshop is verschuldigd, volledig heeft voldaan daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.<br>
8.2 De Opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen doorleveren, vervreemden of bezwaren.

 

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Indien de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan dient de Opdrachtgever P.One webshop binnen een termijn van 24 uur na ontvangst dit schriftelijk of elektronisch mede te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak ten opzichte van P.One.

9.2 P.One beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. P.One webshop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.

9.3 Er is geen sprake van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. En verder in de volgende gevallen:

Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht;

Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

Indien beschadiging is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is P.One webshop niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer niet tijdige levering van toeleveranciers, bedrijfsstoringen en energiestoringen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij P.One webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen -en modellenrechten en/of andere rechten.

11.3 Het is de Opdrachtgever verboden gebruik te maken, daaronder aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P.One webshop.

 

Artikel 12. Privacybeleid

12.1 P.One webshop verwerkt gegevens van de Opdrachtgever met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). De manier waarop gegevens verwerkt worden is uitgelegd in de Privacyverklaring.

12.2 Wanneer de Opdrachtgever een bestelling plaatst bij P.One webshop gaat hij akkoord met de Privacyverklaring.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van P.One webshop of overeenkomsten gesloten met P.One webshop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Venlo, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.