Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd uit welke persoonsgegevens van je verzameld worden, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van P.One. P.One, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12041843, gevestigd aan Parade 30, 5911 CC Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

P.One is te bereiken via:

info@pone.nl

tel. 077-3547892

www.pone.nl

 

Adres:
Parade 30

5911CC Venlo

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

P.One is een sieraden winkel en piercingstudio. P.One verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat er verantwoordelijk en zorgvuldig met je persoonsgegevens om gegaan wordt.
Het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van P.One. Indien en voor zover noodzakelijk zal je toestemming gevraagd worden voor het verzamelen en verwerken van eventuele overige persoonsgegevens.

P.One verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Algemene gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, mail, app of telefonisch contact.

 

Bijzondere gegevens

P.One verwerkt (in gevallen) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Nummer legitimatiebewijs / Burgerservicenummer (BSN)

 

Doeleinden

P.One verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren.
 • Gegevens die in opdracht van het RIVM/GGD vastgelegd moeten worden.
 • Overige gegevens waartoe een wettelijk plicht is deze vast te leggen, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

P.One neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P.One) tussen zit.

 

Bewaren

P.One bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn daarnaast en voor zover van toepassing minimaal de wettelijke bewaartermijn(en) en nooit langer dan de wettelijke maximale bewaartermijn(en).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

P.One verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

P.One gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

P.One gebruikt Google Analytics. Dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel hiervan is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
Verwachte gevolgen voor betrokkene: GEEN

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door P.One en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij P.One een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pone.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op jouw verzoek.

P.One wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiligen persoonsgegevens

P.One neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  op via info@pone.nl.

 

Wijzigingen in de kennisgeving

Net zoals P.One voortdurende in ontwikkeling is, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Als je op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan wordt aangeraden onze website regelmatig te bezoeken.

 

P.One

Venlo, 15 mei 2018